Powrót na stronę główną
Literatura o rynku pracy
Literatura 


1. Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Interart, Warszawa 1996 r. 

2. Chlebosz D., Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu   wybór aktów prawnych, KUP, Warszawa 2001r.

3. Chlebosz D., Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu   wyjaśnienia, KUP, Warszawa 2001 r.

4. Drozdowski M., Bezrobocie w Polsce w latach 1925-1936, PWN, Warszawa 1961 r.

5. Florek L., Polskie prawo pracy a standardy Unii Europejskiej, [w:] Polskie prawo pracy w okresie             
    transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Scholar, Warszawa 1997 r. 

6. Florek L., Znaczenie umów międzynarodowych  w prawie pracy, Państwo i Prawo, PAN, Warszawa 2002
    r.

7. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, IPiSS, Warszawa 1993 r. 

8. Herk L. F., Socha M.W, Sztanderska U., Wpływ zasiłków dla bezrobotnych na funkcjonowanie rynku       
    pracy, WN PWN Warszawa 1997 .

9. Janicka K., Sytuacja pracy a struktura społeczna,  JFiS, Warszawa 1997 r. 

10. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2001 r.

11. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe  Scholar ,              
     Warszawa 1997 r.  

12. Kabaj M., Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie, Key Text, Warszawa 1997 r. 

13. Kare O., Marynowicz E., Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji, Biblioteka Pracownika          
     Socjalnego,  Śląsk , Katowice 1999 r.

14. Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 2001 r.

15. Kowalak T., Polityka społeczna   wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,       
      Białystok 2000 r. 

16. Kowalski J., Efektywność prac interwencyjnych i robót publicznych, Warszawa 1996 r.  

17. Kryńska E., Rynek pracy w wybranych krajach. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999 r.

18. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach               
     dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS nr 12, Warszawa 1998 r.

19. Kryńska E., Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii     
     Europejskiej, IPiSS, Warszawa 1997 r. 

20. Kurzynowski A., Polityka Społeczna, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2001 r. 

21. Leksykon Rynku Pracy, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1997 r.

22. Mańk Z., Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu   Komentarz, wyjaśnienia, orzecznictwo,    
     Warszawa 1997 r. 
 
23. Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999 r.

24. Nowicki J., Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, PWN, Warszawa 1990 r.  

25. Podgórny M., Strategie zachowań bezrobotnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  
     Wrocław 2000 r. 

26. Rajkiewicz A., Zatrudnienie i rynek pracy. IPS Warszawa 1997.

27. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Polityka Społeczna, BPS Katowice 1998 r.

28. Ricca S., Publiczne służby zatrudnienia, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1995 r.

29. Sanetra W., Zatrudnienie i bezrobocie, Przepisy i komentarz, Warszawa 1993 r.

30. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2000 r. 

31. Sztanderska U., Czynniki generujące bezrobocie w Polsce w okresie realizacji programu transformacji,     
      materiały konferencyjne IPiSS, Warszawa 1992.

32. Sztanderska U., Rynek pracy w Polsce w latach 1990   1991,Raport IPiSS, Warszawa 1991.

33. Szturm de Sztrem T., Bezrobocie w Europie dzisiejszej, IGS, Warszawa 1931 r. 

34. Szylko   Skoczny M., Społeczne skutki bezrobocia na lokalnych rynkach pracy, Warszawa 1993 r.

35. Świątkowski A.,  Polityka społeczna   zabezpieczenie bezrobocia, nr 4, Katowice 1992 r.36. Tyrowicz     
      M.M., Standardy Unii Europejskiej w dziedzinie pracy i spraw socjalnych, Polityka Społeczna i 
      Zatrudnienie, Warszawa 2000 r. 

37. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, BPS Katowice 1999 r. 

38. Witkowski J.,  Rynek pracy w Polsce , GUS, Warszawa 1995 r. 


PRASA I CZASOPISMA

1.   PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
2.   PAŃSTWO I PRAWO
3.   SŁUŻBA PRACOWNICZA
4.   POLITYKA SPOŁECZNA
5.   PRAWO PRACY
6.   RYNEK PRACY
7.   RYNEK PRACOWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY
8.   PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY
9.   STUDIA PRAWNO - EKONOMICZNE
10. NOWE PRAWO
11. PROBLEMATYKA PRAWA  PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
:
Wydawnictwa krajowe